De nordiska teckenspråkens historia / Tommy Lyxell & Janne Boye Niemelä

Detta föredrag handlar om hur teckenspråken växte fram i Norden och dövskolornas roll för språkens utveckling.

Under 1800-talet började döva i Europa att organisera sig. Man ordnade banketter och dövkongresser där man utbytte tankar och idéer. Dövas Nordiska Råd bildades 1907.

Och redan tidigt fanns det tankar om att skapa ett gemensamt teckenspråk för hela Norden. Man ville ta fram en nordisk teckenspråksordbok. Men hur gick det?

Föredraget är uppdelat i två delar: 1) Teckenspråkens framväxt i Norden och 2) En gemensam nordisk ordbok. Tommy Lyxell (Sverige) tar första delen och Janne Boye Niemelä (Danmark) tar andra delen.